Algemene informatie

Schoolgids

Alle informatie over onze school vindt u in de schoolgids 2017-2018.

Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Klik hier om de schoolgids te openen en te lezen.

Schoolplan

In het nieuwe schoolplan 2015-2019 zijn alle doelen en plannen voor dit schooljaar en de komende jaren vastgelegd. Jaarlijks wordt dit plan bijgesteld. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Leerlingbegeleiding en -ondersteuning

Wij spannen ons dagelijks in om uw kind de ondersteuning en begeleiding te bieden die past bij zijn/haar ontwikkeling. Wilt u weten op welke manier we leerlingen 'volgen', hoe we leerlingen extra ondersteuning bieden, of juist uitdagen als het 'makkelijk' is? Wat een verrijkingsgroep is en wat 'bijspijkeren of RT' betekent? Dan kunt u hier onze notitie 'leerlingbegeleiding en -ondersteuning' downloaden. 

Jaarverslag

Ieder (kalender)jaar legt het college van bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het jaarverslag. In dit jaarverslag staat ook de verantwoording van het gevoerde beleid op schoolniveau. Klik hier voor het jaarverslag van de Stichting Fluenta (incl. jaarverslag Margrietschool).

Omgangs- en gedragsprotocol (voorheen pestprotocol)

Wij willen dat ieder kind zich prettig en veilig voelt op school. In het 'omgangs- en gedragsprotocol' hebben we vastgelegd wat we doen om dit te bereiken. Als kinderen vertrouwelijke zaken op school willen bespreken, dan kan dit bij de intern contactpersoon vertrouwenszaken. Op onze school zijn dit voor beide locaties meester Gerard, juf Frieda, juf Sandra en juf Esther. 

Ook hebben wij een coördinator sociale veiligheid voor beide locaties. Als er sprake is van pesten of sociale onveiligheid, dan kunt u hierover in gesprek met de leerkracht en/of directie, maar ook met juf Daniëlle. Zij kan met u meedenken over oplossingen.

Scholen op de kaart

Meer informatie over onze school en bepaalde kengetallen? Dan kunt u kijken op Margrietschool Zuid - scholen op de kaart of Margrietschool Noord - scholen op de kaart.

Algemene schoolregels

Dit zijn onze algemene schoolregels:

 •  Ik ben vriendelijk en beleefd tegen anderen en doe niet mee aan pesten, schelden, uitlachen of roddelen. 
 • Ik accepteer anderen, ook als ze anders zijn dan ik. 
 • Ik houd rekening met anderen. 
 • Als iemand mij hindert, vraag ik die persoon daarmee te stoppen. 
 • Als iemand zegt stop, dan stop ik. 
 • Als er ruzie komt, probeer ik samen, pratend, een oplossing te vinden. Als het nodig is, vraag ik volwassenen om hulp 
 • Ik gedraag me rustig in de school 
 • Ik ga goed om met de spullen van mezelf, anderen en de school 
 • Ik houd de school en de omgeving netjes 
 • Ik help anderen om zich ook aan deze regels te houden

Wij zijn Kanjerschool. We vertrouwen elkaar en helpen elkaar. We werken samen, hebben plezier en iedereen doet mee!

 

Opleidingsschool

Onze school is gecertificeerd opleidingsschool. We hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. De scholen van Fluenta, waar onze school bijhoort, hebben er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), in Utrecht. Studenten van de Marnix Academie lopen stage en doen onderzoek in onze school. Voor de verdere ontwikkeling maken wij gebruik van advies, cursussen en opleidingen van het Marnix Onderwijscentrum, onderdeel van de Marnix Academie. 

Sociale media op Margrietschool

Sociale media heeft vele positieve, nuttige en leuke aspecten, maar het is ook van belang te beseffen dat je met berichten of beelden op sociale media onbewust en bewust de goede naam van de school en betrokkenen kunt schaden. In verband met de veiligheid van medewerkers en leerlingen vragen wij van alle betrokkenen van onze scholen om bewust met de sociale media om te gaan. Daarvoor hebben we een aantal afspraken vastgelegd die betrekking hebben op het gebruik hiervan m.b.t. schoolgerelateerde berichten. De afspraken zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de school. Dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, oudergeledingen en andere bij de school betrokken ouders/verzorgers. 

Enkele afspraken m.b.t. sociale media:

 • Alle betrokkenen publiceren geen vertrouwelijke informatie betreffende de Stichting en/of haar scholen op sociale media. 
 • Medewerkers worden geen vrienden met de leerlingen van de school en gaan niet over stichtings- of schoolgerelateerde zaken in discussie met een leerling of ouder/verzorger op sociale media, met uitzondering van schoolprojecten waarbij sociale media doelmatig worden ingezet.
 • Alle betrokkenen  zijn zich ervan bewust dat publicaties op sociale media altijd een grote impact kunnen hebben en altijd vindbaar blijven. 
 • Medewerkers van de school dienen ouders/verzorgers actief te informeren dat het niet toegestaan is foto's en/of filmpjes van school gerelateerde activiteiten te publiceren op de sociale media. Dit i.v.m. de privacy van betrokkenen. 

Klik hier voor de complete versie van de 'gedragscode sociale media'.

Sinds januari 2015 heeft onze school ook een eigen Facebook pagina. 

Klik hier voor meer informatie over Facebook op de Margrietschool.