Medezeggenschapsraad 2016-2017

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten die samen belangrijke (beleids-)onderwerpen bespreken die de school aangaan, zoals schoolplan, kwaliteitszorg, veiligheid/Arbo, financiën en begroting, ICT, vakantierooster en nieuwe ontwikkelingen. Bij deze vergaderingen is de directeur aanwezig.

De samenstelling in 2017-2018 is als volgt:

Namens de ouders van locatie Noord zijn Erwin Bruinier en Iwar Wempe  vertegenwoordigd. Namens de ouders van locatie Zuid zijn dit Heleen Peters en Chaerrelle Simon.

Namens het team zitten Willemien Merkestijn, Desirée Festen, Sandra Sumter en Frieda de Jong in de MR.

De taakverdeling is als volgt:

 

De MR vergadert gezamenlijk, afwisselend op 1 v.d. locaties. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Indien u het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit dan bij één v.d. MR leden of de directie. 

In 2017-2018 vergaderen we (onder voorbehoud) op:

  • di. 26 sept. 20.00 uur PM Noord 
  • di. 24 okt. 20.00 uur Fluenta kantoor (met GMR) 
  • di. 28 nov. 20.00 uur PM Noord
  • di. 30 jan. 20.00 uur PM Zuid 
  • di. 27 maart 20.00 uur PM Noord 
  • di. 22 mei 20.00 uur PM Zuid 

 

Ouders die ook interesse hebben om zitting te nemen in de MR, kunnen bij de directie of het secretariaat meer informatie inwinnen. Ook kunnen kandidaten zich (schriftelijk) opgeven. Indien nodig organiseren we verkiezingen. Anders worden aftredende leden die zich herkiesbaar stellen, automatisch herkozen.

Voor zaken die op stichtingsniveau besproken kunnen en/of moeten worden, is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR). Vanuit iedere plaats waar Fluenta scholen heeft, zijn min. 2 vertegenwoordigers afgevaardigd: een ouder en een leerkracht.

Klik hier voor het jaarverslag van 2016-2017.