Onze visie

Voor u, als ouder, is het erg belangrijk dat uw kind op een goede school zit. Een school die past bij de opvoeding die u voor ogen heeft. Een school die uw kind centraal zet. 

We staan voor kwalitatief goed onderwijs met moderne middelen en methoden. We zijn kritisch naar onszelf en streven naar het beste voor uw kind. We maken dan ook gebruik van een degelijk kwaliteitszorgsysteem waarin we borgen wat goed gaat en verbeterpunten aanpakken. 

Onze school is goed georganiseerd. Er zijn duidelijke regels en heldere structuren. We bieden een veilige en vertrouwde omgeving, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Samen leren en doen!

Het team van de Margrietschool wil graag dat uw kind met plezier naar school gaat en zich, net als u, welkom voelt. Geborgenheid en veiligheid op school vinden is essentieel. Kinderen leren om elkaar te helpen en we stellen samen met hen regels op die we voor- en naleven. We betrekken ouders en kinderen op veel fronten bij de school. Er zijn o.a. inloopuurtjes en maandsluitingen en we beschikken over een (digitaal) ouderportaal, een leerlingen- en ouderraad en een medezeggenschapsraad. Zo kunt u als ouder meedenken over onze kwaliteit en zijn kinderen actief en betrokken bij onze school. 

Wij willen dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt. Dit betekent dat we de mogelijkheden van de kinderen goed in kaart brengen en dat we ons maximaal inspannen om die te ontwikkelen. We leren kinderen om samen te werken, om te reflecteren op hun gedrag en hun prestaties. We bevorderen zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid en zorgen voor voldoende uitdaging en afwisseling voor kinderen die meer kunnen en voor kinderen die minder snel leren. Leerkrachten blijven zich ontwikkelen en werken samen, zodat zij uw kind optimaal kunnen begeleiden. 

 Respect en vertrouwen in elkaar leidt tot een positief schoolklimaat. We zijn een Christelijke school waar iedereen die de grondslag van de school respecteert welkom is. Aan de hand van eigentijdse thema's bespreken we met de kinderen wat waarden en normen vanuit Bijbelverhalen kunnen betekenen voor henzelf en hun omgeving. Ook lessen uit de Kanjertraining en werkvormen uit coöperatief leren benadrukken de sociale vaardigheden die we kinderen willen meegeven. 

We zijn een school waarin gemotiveerde leerkrachten hard werken om te doen wat ze beloven. Met u samen willen ze voor de kinderen een school zijn, waar leren centraal staat: leren van en met elkaar, om hen voor te bereiden op een samenleving waarin zij ook oog hebben voor elkaar. 

Ons motto: 

Samen leren en doen!

Met elkaar, voor elkaar, samen het beste voor uw kind!

 

Kanjerschool

Ieder kind is een kanjer en voelt zich thuis en vertrouwd op onze Kanjerschool. De veilige sfeer die we samen scheppen, zorgt ervoor dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. 

In de klas is saamhorigheid een kernwoord. We stellen samen de klassenregels op. We gaan op een gelijkwaardige en respectvolle  manier met elkaar om. In de kanjertraining is er veel aandacht voor (zelf)vertrouwen, respect en andere sociale talenten. De kinderen worden er sterker van en leren met verschillen om te gaan en - niet onbelangrijk - ze leren vaardigheden om bijvoorbeeld beter te kunnen samenwerken. De Kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken.

Kanjertraining in het kort

Presentatie (n.a.v. ouderavond in okt. 2016)

Meer info over kanjertrainingen

 

Hierin onderscheiden we ons:

Naast goed onderwijs op een veilige, vertrouwde plek, willen we net wat meer voor uw kind. Daarom vindt u bij ons extra's die onze school onderscheidt ten opzichte van andere scholen in de buurt: