Buitenschoolse opvang

Op Margrietschool Noord is vanaf dit schooljaar buitenschoolse opvang mogelijk in ons gebouw! 

We werken samen met kinderopvangorganisatie “Partou”. Uw kind kan voor- en na schooltijd naar de BSO, waar leuke activiteiten georganiseerd worden. Ook in vakanties is opvang mogelijk. 

Op Margrietschool Zuid werken we samen met “Kind en co”. Deze opvang is bij het naastgelegen schoolgebouw, op loopafstand van school. De leiding zorgt ervoor dat kinderen gehaald en gebracht worden.

Daarnaast zijn er nog andere organisaties die een passende opvangvoorziening bieden m.b.t. de voorschoolse en naschoolse opvang. Buitenschoolse opvang vindt plaats tussen 7.30 uur en 18.30 uur en op doordeweekse niet schooldagen (dus studiedagen, vakanties enz.). 

De kosten voor kinderopvang zullen door de opvangorganisatie in rekening worden gebracht bij de ouders van de kinderen die hiervan gebruik maken. 

Meer info:

Kind & Co: www.kmnkindenco.nl

De Vrije vogels: www.devrijevogels.nl

De Toverfluit: www.detoverfluit.nl

Partou kinderopvang: www.partou.nl

Gastouderopvang voor BSO: vlindertuinnieuwegein.nl 

 

Continurooster - lunchen op school

Vanaf dit schooljaar eten alle kinderen tussen de middag op school, samen met de leerkracht. Voor of na het eten gaan de kinderen een kwartier naar buiten, waarna we de lessen vervolgen. 

Het is de bedoeling dat u eten en drinken voor de lunch meegeeft. Wilt u rekening houden met het volgende:

 • Broodtrommel/beker voorzien van naam.
 • Geen snoep, energydrank of koolzuurhoudend drinken.
 • Graag een normaal portie brood meegeven, wat uw kind binnen 10-15 minuten op kan eten.

Als we tussen de middag gaan eten, beginnen we met een stiltemoment/gebed. We eten met de kinderen aan tafel op vaste plekken. De 1e 5 minuten eten we in stilte, daarna kan er rustig gepraat worden. 

We kiezen hiervoor om even een bewust ‘rust-moment’ op de dag te creëren. Als een kind het eten niet op kan krijgen, geven we het in principe weer mee terug in de trommel. Dan hebben ze ook nog even tijd om lekker buiten te spelen. 

Lunchen op school is nieuw voor ons. We zullen tussentijds onze werkwijze evalueren. Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het gerust weten.

 

Discipline

Op school heerst een goede sfeer en dat willen we zo houden. Als kinderen zich niet (willen) houden aan de regels en normen van de school, moeten we soms maatregelen nemen, die variëren van een ‘gesprek’ tot ‘schorsing’. We stellen ouders op de hoogte. Meer hierover in het ‘protocol disciplinaire maatregelen’ en ons ‘omgangs- en gedragsprotocol’.

 

Effectieve leertijd

De deuren van de school gaan 10 minuten voor schooltijd open. Wilt u er als ouder(s) voor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Mocht u onverhoopt een keer te laat zijn, brengt u uw kind dan tot de deur van de klas en komt u dan als ouder niet meer mee naar binnen. De lessen beginnen om 8.30 uur. De ouders verlaten voor die tijd weer de klas, zodat we meteen kunnen beginnen. Daarnaast willen we u vriendelijk vragen om buiten te wachten als u uw kind(eren) ophaalt, en niet in de gangen.

Ook willen we vragen om dokter- en tandartsbezoek zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

 

Fotograaf

In het voorjaar komt de fotograaf op beide locaties om individuele en groepsfoto’s maken. Natuurlijk mogen ook broertjes en zusjes op één foto. Nog steeds geldt dat u niet verplicht bent om de foto’s te kopen. 

 

Fruit(dagen)

Gezond eten vinden we belangrijk. We rekenen erop dat alle kinderen ’s morgens ontbeten hebben als ze op school komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een goede start heel belangrijk is. Ook verwachten we van alle ouders dat de kinderen gezond eten en drinken meekrijgen naar school (voor pauze en overblijf). Op dinsdag en woensdag stimuleren we het eten van fruit (of groente). We rekenen hierbij op de medewerking van ouders, door geen andere hapjes mee te geven. 

 

Gymdagen

Op de volgende dagen gymmen we op Margrietschool Zuid:

 • Dinsdag: alle groepen 3 t/m 8
 • Woensdag: groepen 3A, 3B,, 4/5B, 4, 5 en 7
 • Vrijdag: groepen 6 en 8

 

De kinderen van Margrietschool Noord gymmen op:

 • Woensdagochtend: alle groepen 3 t/m 8
 • Vrijdagochtend: alle groepen 3 t/m 8

 

 

Hoofdluis

Op onze school is een groep ouders actief in het controleteam voor hoofdluis. We willen graag voorkomen dat kinderen besmet raken met hoofdluis. Daarom wordt er elke week na een vakantie van 1 week of meer gecontroleerd. Dit kan alleen als er voldoende hulpouders zijn! Het controleteam kan altijd nieuwe hulpouders gebruiken! Het is voor de controle handig als kinderen op de betreffende dag geen gel in hun haar doen en het haar los dragen (geen staart/vlecht). Natuurlijk verwachten we ook dat ouders thuis hun kind(eren) minimaal 2x per week controleren. 

Meer informatie:

Is er sprake van een hardnekkig hoofdluisprobleem? Wellicht de moeite om eens te kijken op www.hoofdluisvrij.nl

 

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent welkom om dergelijke zaken in eerste instantie met de leerkracht van uw kind te bespreken. De leerkracht neemt uw klacht serieus en streeft naar de best mogelijke oplossing.

 Komt u met de leerkracht niet tot een bevredigend resultaat, dan is een gesprek met de directie een goede volgende stap. Vrijwel altijd zal hiermee een oplossing worden bereikt. 

Elke ouder of kind kan een beroep doen op de interne contactpersoon als er problemen zijn van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met iedereen over durft of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen vervolgstappen gezet zonder uw toestemming. Zeker wanneer in uw ogen sprake is van machtsmisbruik, is het verstandig om hierover met de interne contactpersoon te praten. Wij spreken van machtsmisbruik wanneer het gaat over zaken als (seksuele) intimidatie, pesten, mishandeling, discriminatie, onheuse bejegening, fysiek geweld, inbreuk op de privacy en dergelijke. Ook kan het gaan over de didactische, pedagogische en/of organisatorische aanpak van uw kind of de groep waar uw kind in zit. Wanneer er klachten zijn over seksuele intimidatie geldt een meld- en aangifteplicht voor alle betrokkenen in de school. De interne contactpersoon behandelt niet zelf de klachten, maar bekijkt samen met u wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.De interne contactpersonen op onze school zijn meester Gerard (groep 8 Zuid), juf Sandra (groep 5 Zuid, ook voor Noord benaderbaar), juf Frieda (groep 1/2B Zuid) en juf Esther (groep 3/5 Noord).

Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar het bestuur, de externe vertrouwenspersoon en/of naar de Landelijke Klachtencommissie. Stichting Fluenta hanteert de Klachtenregeling van Verus voor Christelijk Onderwijs te Woerden. Klik hier voor meer info.

Samengevat volgen hieronder de mogelijke stappen bij klachten:

 • overleg met de leerkracht van uw kind;
 • overleg met de directie;
 • overleg met de interne contactpersoon;
 • overleg met het college van bestuur;

De volgorde van deze stappen kunt u overigens geheel zelf bepalen. Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot één van de externe vertrouwenspersonen. Deze zijn onafhankelijk en door het college van bestuur van Fluenta in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad aangesteld. Het zijn Frank Brouwer en Anja Dröge, die beiden als volgt bereikbaar zijn: CED-Groep, Postbus 8639, 3009 AP Rotterdam, tel: 010-4071599. Centraal e-mailadres voor evp zaken inclusief klachtzaken en advies: evp@cedgroep.nl 

 

Tenslotte is het mogelijk dat u rechtstreeks een klacht indient bij de Landelijke Klachtencommissie.

 

Koersplan Fluenta: Geloof in de toekomst

Stichting Fluenta hanteert het motto ‘Geloof in de toekomst’. Wij geloven in kinderen, zij zijn onze toekomst. Daarnaast geloven wij in protestants-christelijk onderwijs. Wij handelen daarbij vanuit drie kernwaarden: verbinden, verwonderen en verantwoorden. Deze kernwaarden krijgen uitwerking in het Koersplan. De uitgangspunten van het Koersplan worden verbeeld in een aansprekende videoscribe welke te vinden is op de website van Stichting Fluenta. (www.fluenta.nl). 

Meer informatie over het koersplan van Fluenta vindt u hier, en u kunt ook een printversie bekijken.

 

Leermiddelen

Alle leermiddelen worden verstrekt door de school. We verwachten van alle kinderen dat ze zuinig en voorzichtig met de materialen omgaan. Indien iets onverhoopt door onvoorzichtig gebruik stuk gaat of iets kwijtraakt, dan dient dit vergoed te worden door de ouder(s) van de betreffende leerling.

 

Mobiele telefoons en sociale media

Kinderen nemen steeds vaker een mobiele telefoon mee naar school. We hebben hier enkele afspraken over gemaakt:

 • Bij binnenkomst in de klas gaat de mobiele telefoon uit en wordt deze opgeborgen. Aan het eind van de dag kan deze weer meegenomen worden
 •  Ook in pauzes wordt de telefoon niet gebruikt.
 • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij vermissing of beschadiging van de mobiele telefoon.

 

Kinderen en ouders maken veel gebruik van sociale media. Het bestuur van onze school heeft een aantal afspraken vastgelegd die betrekking hebben op het gebruik hiervan m.b.t. school gerelateerde berichten. 

Enkele afspraken voor alle betrokken bij onze school: 

 • Er wordt geen vertrouwelijke informatie betreffende de school gedeeld op sociale media. 
 •  Medewerkers worden geen vrienden met de leerlingen van de school en gaan niet over school gerelateerde zaken in discussie met een leerling of ouder/verzorger op sociale media, met uitzondering van schoolprojecten waarbij sociale media doelmatig worden ingezet.
 •  Alle betrokkenen bij de school zijn zich ervan bewust dat publicaties op sociale media altijd een grote impact kunnen hebben en altijd vindbaar blijven. 

 

Wij willen u erop wijzen, dat het niet toegestaan is om foto’s of filmpjes van activiteiten op school of door school georganiseerd, te delen op sociale media (behalve als het uw eigen kind(eren) betreft). Foto’s van dergelijke activiteiten zijn op onze website te vinden. Wij vragen ieder jaar aan ouders of zij bezwaar hebben tegen het maken en plaatsen van foto’s op onze website, Facebook-pagina en/of voor gebruik van schoolgids e.d. Bij ons zijn de namen bekend van kinderen waarvan de ouders bezwaar maken. Voordat we de foto’s plaatsen, controleren we dit ook. Als ouders zelf foto’s die op school gemaakt zijn (of tijdens schoolactiviteiten) plaatsen op sociale media, is controle niet mogelijk, vandaar dit standpunt. 

Wij vragen u nadrukkelijk om dit te respecteren en na te leven. 

De complete gedragscode met alle afspraken is hier te vinden. Dat geldt ook voor de afspraken m.b.t. Facebook.

 

Partners in opleiding en ontwikkeling

De scholen van Stichting Fluenta hebben ook een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen zijn gecertificeerd om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo), in Utrecht.

In het partnerschap nemen innovatie en onderzoek een belangrijke plaats in. Zo nemen docenten en studenten van de Marnix Academie en leraren uit de beroepspraktijk deel aan leerwerkgemeenschappen. Ze doen onderzoek om zo tot nieuwe inzichten te komen. Deze kennis komt ten goede van de ontwikkeling van de basisschool.

Naast school- en opleidingsontwikkeling draait het in het partnerschap om samenwerking. Enkele voorbeelden: leraren van basisscholen en docenten van de Pabo verzorgen samen workshops ten behoeve van studenten, leraren van de partnerscholen geven gastcolleges op de opleiding, basisschoolleraren zijn betrokken bij toetsing van het praktijkleren van studenten en Pabodocenten nemen als vakspecialist deel aan leerwerkgemeenschappen in de basisschool.

Protocol medische handelingen

De school krijgt in toenemende mate het verzoek van ouders om hun kinderen door de arts voorgeschreven medicatie toe te dienen. En steeds vaker wordt er werkelijk medisch handelen van de school verwacht zoals het toedienen van een injectie of het prikken van een bloedsuiker etc. 

Stichting Fluenta heeft een protocol medische handelingen opgesteld. Klik hier om dit protocol  te downloaden. Aan het begin van ieder schooljaar wordt aan ouders gevraagd om bijzonderheden m.b.t. medicatie door te geven. Waar nodig maken leerkracht en ouders afspraken hierover, die schriftelijk vastgelegd worden. Klik hier voor het betreffende formulier.

Rookbeleid

Binnen de school en op het schoolplein mag niet gerookt worden. Algemeen uitgangspunt is dat er i.v.m. de voorbeeldfunctie van het onderwijs niet in het zicht van kinderen wordt gerookt. Rookbeleid is een aspect uit de ARBO wetgeving. We rekenen op uw medewerking!

Samenwerking fysiotherapie / logopedie / speltherapie

Soms heeft een kind motorische problemen of is er sprake van spraak-/taalproblemen.

Onze school werkt samen met een praktijk voor kinderfysiotherapie, waarbij evt. behandeling op school mogelijk is. Klik hier voor meer informatie of bespreek dit met de IB-er.

Ook werken we samen met een logopedist, die naast de dependance van onze school gevestigd is. Hier kan uw kind terecht als er sprake is van spraak-/taalproblemen. Ook dit kunt u met de IB-er bespreken.

Op Margrietschool Noord is speltherapiepraktijk "Veerkracht" gevestigd in het gebouw. Hier kunt u terecht voor diverse soorten problemen, waarbij behandeling door spel plaats vindt. 

Schooltijden

De school begint om 8.30 uur (8.20 uur gaan de deuren open) en om 14.15 uur zijn de kinderen vrij. 

Op woensdagmiddag is iedereen om 12.30 uur vrij. Na schooltijd hebben de leerkrachten een verplichte pauze van 14.45 – 15.00 uur. U kunt dan geen beroep op hen doen. 

 

                                          

 

 

 
 

Groep 1 t/m 3

 
 

Groep 4 t/m 8

 
 

Dag:

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Maandag

 
 

8.30 – 14.15

 
 

 

 
 

8.30 – 14.15

 
 

Dinsdag

 
 

8.30 – 14.15

 
 

 

 
 

8.30 – 14.15

 
 

Woensdag

 
 

8.30 – 12.30

 
 

 

 
 

8.30 – 12.30

 
 

Donderdag

 
 

8.30 – 14.15

 
 

 

 
 

8.30 – 14.15

 
 

Vrijdag

 
 

8.30 – 14.15

 
 

 

 
 

8.30 – 14.15

 

 

 

 

Sponsoring

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft met verschillende organisaties in het bedrijfsleven een convenant afgesloten. 

Er staat in waar scholen op moeten letten, waar sponsors aan gebonden zijn, wat valkuilen zijn en hoe scholen inspraak van ouders, teams en leerlingen moeten organiseren. 

Enkele regels uit het convenant zijn: 

-sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van leerlingen;

-bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid;

-de samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;

-de kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.

De inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de regels. Stichting Fluenta onderschrijft het convenant volledig.

 

Vakanties en vrije dagen 2017-2018

                                                                                        

Herfstvakantie 16 okt. t/m 20 okt. 2017 
Kerstvakantie 25 dec. t/m 5 jan. 2018 
Voorjaarsvakantie 26 febr. t/m 2 mrt. 2018 
Goede vrijdag en Pasen 30 mrt. t/m 2 apr. 2018 
Meivakantie 23 apr. t/m 4 mei 2018 
Hemelvaart 10 mei t/m 11 mei 2018 
Pinksteren 21 mei 2018 
Zomervakantie 16 juli t/m 24 aug. 2018

Vrije dagen:

                                         

Wo. 13 sept.Studiedagalle kinderen vrij
Wo. 6 dec. Studiedagalle kinderen vrij
Vrij. 2 en ma 5 febr. '18Studie2daagsealle kinderen vrij
Do. 29 mrt. '18Studiedag Fluentaalle kinderen vrij
Vrij. 8 en ma 11 juni '18Studie2daagsealle kinderen vrij

Verjaardagen

Jarig zijn is voor iedere leerling een feest. Natuurlijk hoort daar het trakteren op school bij. We vragen u de kinderen “verstandig” te laten snoepen. De traktatie is alleen bedoeld voor de kinderen in de eigen klas.

In de kleutergroepen zijn de ouder(s) van de jarige van harte welkom om de verjaardag in de groep mee te vieren. Overleg met de leerkracht over het tijdstip.

De kleuters kunnen op school een kleurplaat maken voor jarige ouders en/of grootouders. Zoiets moet de leerkracht wel tijdig weten, om op tijd met het kind te kunnen beginnen. Wij vragen kinderen/ouders om uitnodigingen voor feestjes niet op school uit te delen.

 

Verkeersveiligheid rond school

Rondom onze scholen is maar weinig parkeerruimte. Dat kan leiden tot onveilige situaties voor de kinderen die lopend of op de fiets naar school komen.

We vragen ouders die met de auto komen, deze iets verderop in de wijk te parkeren en dan het laatste stukje te lopen. Hoe minder auto’s nabij de school, hoe veiliger het is voor onze kinderen!

Verlof en vrijstelling

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen op grond waarvan ouders vrijstelling van het schoolbezoek kunnen aanvragen:

Redenen kunnen zijn

1. vakantieverlof (onder voorwaarden)

2. gewichtige omstandigheden (bijv. huwelijk, begrafenis of jubileum)

3. vervulling van plichten wegens godsdienstige- of levensovertuiging

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer:

 •  uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren); in dit geval dient u een werkgeversverklaring te overleggen;
 • de aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties;

Daarnaast gelden nog de volgende voorwaarden:

 •  het moet in het betreffende schooljaar de enige vakantie zijn die de ouders of verzorgers en de leerling gezamenlijk kunnen doorbrengen;
 • Deze vakantie mag niet langer duren dan 10 schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.
 • U kunt van deze regeling maar 1 keer per jaar gebruik maken.

Op school zijn formulieren te verkrijgen, die bij de directie na invulling ingeleverd dienen te worden. Het schriftelijk verzoek om vakantieverlof dient uiterlijk zes weken voor de verlangde verlofperiode te worden ingediend bij de directie. Als de aanvraag minder dan 10 dagen betreft, beslist de directie. U krijgt schriftelijk bericht. 

Verzoeken om buiten de vastgestelde vakanties vrij te krijgen, moeten schriftelijk worden ingediend bij de directie en worden slechts ingewilligd als u gegronde redenen heeft.

Klik hier voor het schema die we volgen bij verlofaanvraag.

Het gaat om de volgende formulieren die u hier kunt downloaden:

Gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken. Het kan gaan om doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum, ernstige ziekte van familieleden. 

Verzoeken om 1 dag vrijaf i.v.m. bovengenoemde zaken kunt u (mondeling) richten aan de groepsleerkracht. De leerkracht beslist dan direct over uw verzoek.

Vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensovertuiging:

Indien hier sprake van is dan dient ten minste twee dagen voor de desbetreffende datum een verzoek voor "vrijaf" aan de directie te worden gedaan. In alle gevallen geldt: wilt u een verzoek indienen voor meer dan 10 dagen verlof dan beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente Nieuwegein hierover.

De laatste jaren hebben we helaas geconstateerd, dat enkele ouders zich niet aan de regels van de leerplichtwet houden en bijv. eerder of extra op vakantie gaan. De directie kan dit niet toestaan en is verplicht bij constatering van overtreding van deze wet melding te doen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Nieuwegein. De leerplichtambtenaren van de gemeente Nieuwegein kunnen voor schoolvakanties extra controleren!

Als kinderen ongeoorloofd afwezig zijn, is de directie verplicht dit te melden bij de afdeling leerplicht van de gemeente Nieuwegein.

Verzekering/aansprakelijkheid

Stichting Fluenta heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering bij Raetsheren van Orden.

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt. Materiële schades als een kapotte bril, fiets, etc. vallen niet onder de dekking. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school werken, of actief zijn (personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Er zijn twee aspecten die vaak aanleiding geven tot misverstand.

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en/of buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is onterecht.

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van verwijtbaar handelen.

Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld een bal komt tegen een bril tijdens de gymnastiekles. Dergelijke schades vallen niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en worden dan ook niet door de schoolverzekering vergoed. 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kind. Wanneer een leerling tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, zijn daar dus in de eerste plaats de ouders verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.

 

Vervanging van leerkrachten bij ziekte of verlof

Als een leerkracht verlof heeft of onverhoopt ziek is, regelen we vervanging. We zoeken een invaller, vragen parttimers extra te werken of kijken intern naar mogelijkheden (bijv. stagiair inzetten, leerkrachten verschuiven of de groep verdelen over andere groepen). Als het onverhoopt niet lukt om een passende oplossing te vinden, dan wordt u geïnformeerd over het evt. niet doorgaan van lessen.

Ziekte en afwezigheid tijdig doorgeven

We willen graag op tijd weten wanneer een kind ziek is of afwezig zal zijn. Wilt u dit op tijd laten weten?

U kunt ons bellen voordat de lessen beginnen of een briefje aan uw andere kind(eren) meegeven.

Mocht een leerling zonder bericht zijn weggebleven, dan nemen wij z.s.m. contact met u op om te horen wat er aan de hand is.

Als uw kind op school ziek wordt, dan proberen we u zo snel mogelijk telefonisch te bereiken. We vragen u dan uw kind op te (laten) halen. Mocht er een ongeval plaats vinden waardoor uw kind naar een dokter of het ziekenhuis moet, proberen we u uiteraard ook te bellen, zodat u met uw kind mee kunt gaan. Als wij u niet kunnen bereiken of er is spoed geboden dan gaan wij zelf als begeleiding mee.

In verband met de bereikbaarheid van u in noodsituaties, blijft het belangrijk dat wij als school steeds beschikken over de juiste telefoonnummers en adressen voor noodopvang. Zorgt u er daarom ook altijd voor dat de school op de hoogte is van eventuele wijzigingen. Als er sprake is van dergelijke wijzigingen, kunt u dit schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven.

Dat kan ook via het ouderportaal.