Uw kleuter naar school

Kleuters leren al doende tijdens het spel. Voor "spel en spelen" is dagelijks veel tijd ingeruimd. Er wordt door ons voor gezorgd dat er veel materiaal is waarvan en waarmee kleuters zelfstandig of begeleid kunnen leren. 

 

 

 

Wij praten bewust veel met de kinderen over allerlei onderwerpen, zodat zij veel woorden leren kennen en goed leren spreken en luisteren. Dat is belangrijk voor het latere lees- en taalonderwijs. 

Een deel van de beschikbare leertijd krijgen de kinderen de mogelijkheid om zelf te kiezen voor bepaalde speel- leeractiviteiten. Een ander deel wordt gebruikt voor het gericht aanbieden van leerstof en materialen. We doen dit met behulp van een kiesbord. 

De kinderen in groep 1 en 2 krijgen op een uitnodigende en speelse wijze veel activiteiten aangeboden die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Door deze manier van werken komt het natuurlijk ook voor dat kinderen al in groep 1 of 2 al toe zijn aan aanvankelijk lees- en/of rekenactiviteiten. Wanneer kinderen op alle fronten toe zijn aan de leerstof van groep 3, bestaat de mogelijkheid tot vervroegd doorstromen. Als een kind slechts op deelgebieden voorloopt, is er uiteraard ruimte om daar ook al in de kleutergroep op in te spelen. 

De leerstof in de groepen 1 en 2 wordt hoofdzakelijk aangeboden in thema’s (bijv. herfst, dieren, vakantie). Daarin komt een veelheid aan taal, reken- en knutselactiviteiten aan bod. Ook muzikale vorming en bewegingsactiviteiten kunnen daar deel van uit maken.

Er wordt veelal gewerkt vanuit de kring: in de kring begint de schooldag (dagopening), we vieren samen een verjaardag en er worden in de kring verschillende activiteiten geïntroduceerd en uitgelegd die op het kiesbord staan. Het kiesbord staat centraal bij het kiezen van (spel- en werk)opdrachten in verschillende hoeken in de klas. Iedere week zijn er nieuwe opdrachten die de kinderen moeten doen of maken, andere kunnen ze kiezen. Daarbij houden we rekening met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Voor alle kinderen is er voldoende uitdaging en zijn er mogelijkheden om verder te ontwikkelen. De leerkracht observeert en registreert wat kinderen doen. We maken veel gebruik van ontwikkelingsmateriaal (spel uit de kast) en stimuleren ook de eigen inbreng van kinderen.