De Prinses Margrietschool in Nieuwegein werkt aan toekomstgericht onderwijs. We willen alle leerlingen de uitdaging en ondersteuning bieden die zij nodig hebben,  door kindgericht onderwijs te geven. Daarbij is het uitgangspunt dat het onderwijs het kind volgt en niet andersom. 

We hebben onze ‘droom’ concretere beelden gegeven:
• Focus op kindgericht werken, meer aandacht voor talent- en persoonsontwikkeling in brede zin, meer/beter aansluiten bij het kind.
• Meer vanuit leerlijnen werken, meer onderzoeken en ontdekken en als leerkracht meer loslaten.
• Groepsdoorbrekend werken.
• Leerplein met een inrichting waar op verschillende manieren gewerkt en geleerd kan worden, meer betekenisvol.
• Samen leven, leren en doen op alle niveaus. De kern van ons onderwijs is kindgericht onderwijs.

De definitie van kindgericht onderwijs is, dat het onderwijs wordt vormgegeven met de brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt, op basis van betrokkenheid en zelfstandigheid en zelfsturing van de leerling, met variëteit in leerroutes en werkvormen, binnen een flexibel groepsdoorbrekend organisatiemodel, ondersteund door ICT.

 20200828 172903

Onze onderbouw is gehuisvest aan de Kersegaarde. Hier hebben we mooie ruime lokalen en 2 speel-leerpleinen waar kinderen lekker kind kunnen zijn. Buiten is een groot plein waar kinderen heerlijk kunnen spelen en bewegen. 

 

Jonge kinderen verkennen hun wereld op een geheel eigen manier en leren vooral door spelen, ervaren en ontdekken. Hier is onze onderbouw en de manier waarop we werken ingericht. Kinderen van 4 - 7 jaar ontdekken van alles terwijl ze aan het spelen zijn en verbinden die inzichten met kennis die ze al hebben of net hebben gehoord tijdens een instructie. Ze ontwikkelen zich terwijl ze spelen. Wat ontwikkelen ze dan bijvoorbeeld?

 • kinderen leren zichzelf en hun omgeving beter kennen
 • kinderen leren de emoties van zichzelf en anderen (her)kennen
 • kinderen leren flexibel omgaan met mensen en omstandigheden
 • kinderen leren hun impulsen te beheersen wanneer iets niet direct lukt met iets of iemand
 • kinderen leren nieuwe woorden (woordenschat)
 • kinderen leren communiceren (spreken, luisteren, lezen, schrijven)
 • kinderen leren cijfers kennen en leren optellen, aftrekken, meten en wegen
 • kinderen leren kiezen
 • kinderen leren problemen oplossen
 • kinderen leren onthouden op een speelse manier

Tijdens het spelen en leren zijn de hersenen actief en vormen zich nieuwe verbindingen. We weten dat wat een kind nieuw aangeboden krijgt veel beter blijft hangen wanneer ze het verwerken in hun spel. Nieuwe kennis krijgt direct de kans om te integreren en beklijft beter.

Dit doen we binnen thema’s. Een thema duurt een aantal weken. Het thema zie je terug in de leeromgeving en het spel van de kinderen past in dit thema. Er zijn veel uitdagende en ‘rijke’ hoeken, waar de kinderen hun bijdrage aan leveren. Leerkrachten nemen de tijd om te observeren, mee te spelen en te prikkelen. Kinderen laten een hoge betrokkenheid zien en er is ook ruimte voor eigen keuzes. Dit past bij het kindgericht werken. 

20200828 173724

Onze midden- en bovenbouwgroepen zijn gehuisvest in de Aardbeigaarde. Ook hier zijn ruime lokalen, veelal met elkaar verbonden door een deur en grenzend aan de 2 centrale plekken in ons gebouw, die we leerpleinen noemen. 

Waar in de onderbouw jonge kinderen spelend leren binnen thema’s, hebben kinderen in midden- en bovenbouw veel meer behoefte aan leren en onderzoeken. Want een nieuwsgierig kind is een lerend kind. Een nieuwsgierig en onderzoekend kind wil teksten lezen, wil informatie opzoeken en die informatie begrijpen. Een nieuwsgierig kind wil steeds preciezer weten … vergelijken … onderzoeken ... tekenen over wat het weet … vertellen over wat het ontdekte … bij alle verschillende vakken. We willen hen een omgeving bieden, waarin hier ruimte voor is. 

Kinderen van nu groeien op in een wereld die nu, maar ook later, veel van ze vraagt. Daarom staat naast kennis, vooral het leren van (brede) vaardigheden centraal, zoals

 • zelfsturing (o.a. door te werken met dag- en weektaken)
 • samenwerken (o.a met groepsdoorbrekend werken)
 • onderzoeken (o.a. met thematisch onderwijs voor zaakvakken / wereldoriëntatie bij IPC)
 • sociale en creatieve vaardigheden (o.a. door Kanjertraining en bij IPC)

Een ‘traditionele’ school werkt vaak met groepen die het hele jaar dezelfde samenstelling hebben. Kinderen die leren en ontwikkelen op verschillende niveaus, met verschillende ondersteuningsbehoeften, zitten bij dezelfde leerkracht(en) en dezelfde kinderen in de groep. 

Omdat wij kindgericht werken, organiseren we dit nét wat anders. Er wordt bij ons veel meer samengewerkt, zowel door de kinderen en de leerkrachten, zodat we veel gerichter onze instructies kunnen geven en kinderen beter kunnen ondersteunen waar dat nodig is. We noemen dat groepsdoorbrekend werken. 

We zetten dit groepsdoorbrekend werken in waar dit helpend is. Kinderen leren elkaar goed kennen en komen met veel meer kinderen in contact dan op de ‘traditionele’ manier. Daarom maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je in de ene ‘thuisgroep’ zit, of in de ‘andere’.