Voor u, als ouder, is het erg belangrijk dat uw kind op een goede school zit. Een school waar uw kind zich welkom en thuis voelt en die past bij de opvoeding die u voor ogen heeft. Een school die uw kind centraal zet. We staan voor kwalitatief goed onderwijs met moderne middelen en methoden. We zijn kritisch naar onszelf en willen het beste voor uw kind. Samen met u! 

Ons motto: Samen leven, leren en doen!

Hoeveel we soms ook van elkaar verschillen,

we genieten van het samen leven binnen één school.

Leren doen we vooral samen, van en met elkaar.

We bieden onze leerlingen een rijke leeromgeving, waarin ze elke dag met plezier leren

en volop uitdaging vinden om het maximale uit zichzelf te halen.

Een veilige en vertrouwde basis

Op onze school geven we onderwijs in 8 leerjaren. Van ieder leerjaar hebben we verschillende groepen. In de midden- en bovenbouw bestaat een groep meestal uit 1 leerjaar. Dit noemen we homogene groepen. In de onderbouw zitten verschillende leerjaren bij elkaar in een groep. Dit kan ook in de andere bouwen, als dit nodig is. We noemen dit dan heterogene groepen. Deze groepen zijn op een vergelijkbare manier samengesteld als andere jaren. Bij de indeling van groepen, willen we ervoor zorgen dat ieder kind zich veilig en vertrouwd kan voelen in de groep. Dit ‘thuisgevoel’ in de groep moet zorgen voor een goede basis. Daarom noemen we onze groepen ook wel ‘thuisgroepen’. 

In de (thuis)groep ontmoeten we elkaar. We beginnen en eindigen de dag met een gezamenlijk moment. We zingen een liedje of bidden, vertellen wat ons bezighoudt en luisteren naar een verhaal. Vervolgens bespreken we de plannen voor de dag. De kinderen eten en drinken samen en doen met elkaar kanjerlessen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook de verjaardag wordt in de thuisgroep gevierd. Aan het eind van de dag kijken we in de thuisgroep terug op wat we hebben gedaan en geleerd. De leerkracht van de thuisgroep is voor ouders en kinderen het vaste aanspreekpunt.

Samenwerken

Waar mogelijk werken leerkrachten van hetzelfde leerjaar of van dezelfde bouw samen om de instructie en (spel)activiteiten af te stemmen op het niveau van de kinderen en de manier waarop zij het beste leren. Dat betekent dus, dat kinderen ook een instructie op maat kunnen krijgen van een andere leerkracht. We zetten groepsdoorbrekend werken in waar dit helpend is en zullen nauwgezet samenwerken met onze collega’s. Want niet alleen onze kinderen leven, leren en doen samen, ook wij als team beseffen dat we samen meer kunnen dan alleen.

Elk kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. We werken graag samen met ouders, om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Om dit te kunnen realiseren hebben we regelmatig gesprekken met de ouders en hun kind(eren) en organiseren we ook andere ‘ontmoet-momenten’, zoals een koffiemoment of ouderavond. 

We communiceren vooral via onze (Parro) app en laten daarin vaak foto’s zien van bijzondere momenten in de klas. Ook is er een ouderraad en een medezeggenschapsraad, waarin ouders meepraten over de kwaliteit van de school en betrokken zijn bij activiteiten die plaatsvinden of door hen georganiseerd worden. 

Ook kinderen laten we meedenken, in de klas en voor de school. Uit iedere bovenbouwgroep worden jaarlijks kinderen gekozen voor de leerlingenraad. Hier worden ideeën besproken met de directie en wordt de kinderen gevraagd om advies. 

Wij willen dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt

Dit betekent dat we goed kijken naar de mogelijkheden van de kinderen en dat we ons  maximaal inspannen om die te laten groeien. We leren kinderen om samen te werken, doelen te stellen en te reflecteren op hun gedrag en hun prestaties. We bevorderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en zorgen voor voldoende uitdaging en afwisseling voor kinderen die meer kunnen en voor kinderen die meer tijd nodig hebben om te leren. Leerkrachten blijven zich professionaliseren en werken met elkaar samen, zodat zij uw kind optimaal kunnen begeleiden.

Toekomstgericht

We zijn een school die uitdagingen aangaat! We geven inhoud aan 21e eeuws vaardigheden (o.a. samenwerken, kritisch en creatief denken, communiceren en ICT basisvaardigheden), en eigenaarschap (zelfsturing, zelfvertrouwen en zelfstandigheid) . We zijn gecertificeerd Kanjerschool, geven Engels vanaf groep 1 en bieden onze zaakvakken op een eigentijdse manier (thematisch) aan met IPC. 

We werken regelmatig met Chromebooks, beschikken over een moderne online leeromgeving voor kinderen en leerkrachten (Prowise Go) en ontwikkelen ons naar kindgericht onderwijs. We maken ons onderwijs nog beter door als leerkrachten in professionele leerteams met  eigen thema’s samen te leren en te ontwikkelen. Eigentijds en toekomstgericht! Allemaal in het belang van een optimale ontwikkeling van uw kind!

Respect voor en vertrouwen in elkaar leidt tot een positief schoolklimaat. 

We zijn een (open) christelijke school waar iedereen die de grondslag van de school respecteert welkom is. Aan de hand van thema’s die passen bij deze tijd, bespreken we met de kinderen wat waarden en normen vanuit Bijbelverhalen kunnen betekenen voor henzelf en hun omgeving. Ook lessen uit de Kanjertraining en werkvormen uit coöperatief leren benadrukken de sociale vaardigheden die we kinderen willen meegeven. Elkaar vertrouwen, helpen, samenwerken, plezier hebben met elkaar en meedoen zijn daarbij de uitgangspunten.

Wat onderscheidt de Margrietschool van anderen?

Deze vraag krijgen we regelmatig als nieuwe ouders kennismaken met onze school. 

Op onze school:

 • gaat leren verder dan kunnen lezen, rekenen of schrijven. Verder dan kennis opdoen en feiten leren. We trainen (brede) vaardigheden en leren wat leren is. Ontdekken waar je hart ligt. Een goede voorbereiding op de toekomst, in brede zin!
 • staat het kind centraal. Jonge kinderen leren spelend en oudere kinderen onderzoekend en ontdekkend. Ze hebben plezier en zijn betrokken en gemotiveerd.  Leerkrachten prikkelen hun ontwikkeling en geven kinderen inzicht in hun leerproces.
 • geven we kwalitatief goede lessen (vanuit nieuwe didactische inzichten) en gaan we uitdagingen aan, zoals kindgericht onderwijs en groepsdoorbrekend werken,
 • beginnen we ieder schooljaar met ‘de gouden weken’, waarin we extra tijd en aandacht schenken aan groepsvorming en -dynamiek, zodat ieder kind zich thuis voelt in de klas,
 • is er extra aandacht voor waarden en normen, zoals respect, vertrouwen en elkaar helpen,
 • geven we Kanjertraining om kinderen nog meer sociale vaardigheden te leren en te zorgen voor een goed en veilig pedagogisch klimaat (we willen dat ieder kind zich prettig en welkom voelt), 
 • is een verrijkingsgroep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben en helpen we kinderen die de leerstof moeilijk vinden zoveel mogelijk in de groep, maar waar mogelijk ook buiten de groep, door onderwijsassistent, leerkracht of specialist,
 • geven we Engels vanaf groep 1 en kunnen kinderen meedoen met officiële Anglia-examens, 
 • werken we met IPC (International Primary Curriculum): thematisch onderwijs, gericht op de zaak- en creatieve vakken, waarbij kinderen actief leren vanuit een internationale context.
 • is een goed systeem van kwaliteitszorg. We weten waar we tevreden over zijn, maar proberen ook te blijven zien waar voor ons nog verbeteringskansen liggen. Daar betrekken we ook kinderen (leerlingenraad) en ouders (thema-avond, MR, ouderraad) bij,
 • werken ouders en leerkrachten samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school, 
 • hebben we de beschikking over moderne chromebooks, een goede ICT infrastructuur en moderne online leeromgeving, waarmee kinderen op eigentijdse manier (digitaal) lesstof oefenen en verwerken, maar ook o.a. digitale basisvaardigheden leren, 
 • organiseren we leuke en gezellige activiteiten voor de kinderen en voor ouders.

Kennis maken met onze school kan op verschillende manieren: